Blogroll

KARANGAN JENIS PERBAHASAN

Karangan Jenis Perbahasan

1. Karangan jenis ini ialah karangan yang ditulis untuk menyampaikan pendapat tentang sesuatu tajuk yang diberikan.

2. Perbahasan terbahagi kepada dua pihak yang mempunyai pendapat yang yang bertentangan iaitu :
· pihak pencadang
· pihak pembangkang

3. Kedua-dua pihak ini mempunyai pendapat-pendapat yang tersendiri yang hendak dihujahkan. Sekiranya kamu diminta menjadi pencadang, maka setiap hujah kamu hendaklah menyokong tajuk tersebut. Begitulah juga jika sebaliknya.

4. Setelah menulis pendahuluan kemukakan hujah-hujah anda

5. Pastikan kamu telah mengenalpasti terlebih dahulu hujah berkenaan yang pada mulanya dicatatkan secara ringkas.

6. Penutup hendaklah merupakan satu kesimpulan bagi tajuk karangan tersebut. Pendirian kamu hendaklah tegas, berkesan dan menyakinkan.

~ mesti di tulis mengikut format ( terpesong format , tolak 3 markah )
~ kata - kata aluan ( jika tidak ada , tolak 1 markah )

Soalan : ‘Menonton televisyen lebih banyak mendatangkan kesan yang buruk’. Berikan pendapat kamu sama ada bersetuju atau tidak bersetuju dengan pernyataan ini.


Pengenalan -kata-kata aluan
-tajuk yang hendak dibahaskan

Perenggan ke-2 -tidak bersetuju dengan tajuk
-alat media massa yang terkenal
-menyiarkan banyak rancangan

Perenggan ke-3 -rancangan berita dan peristiwa dunia banyak berfaedah
-dapat mengetahui perkembangan dunia

Perenggan ke-4 -banyak rancangan lain dapat menambahkan ilmu pengetahuan
-mengetahui sesuatu perkara dengan lebih terperinci

Penutup -tegaskan pendapat anda tentang tajuk perbahasan
-ucapan terima kasih

                        Yang dihormati Tuan Pengerusi majlis, Guru Besar, guru-guru, para hakim yang arif, barisan pihak pencadang dan rakan-rakan pelajar sekalian. Tajuk perbahasan kita pada hari ini ialah Menonton televisyen lebih banyak mendatangkan kesan yang buruk’.
                        Saya bersama-sama rakan saya tidak bersetuju sama sekali dengan tajuk yang diberikan itu. Sebagaimana yang diketahui umum, televisyen adalah suatu alat media massa yang terkenal pada masa kini. Setiap hari, ia menyiarkan berbagai-bagai rancangan seperti filem rancana, berita, drama dan lain-lain lagi.
Rancang berita sama ada berita dalam negeri atau pun berita dunia dan juga laporan peristiwa memang berfaedah kepada penonton. Mereka dapat mengetahui perkembangan dunia dengan duduk di rumah sahaja.
                         Banyak rancangan televisyen lain yang dapat menambahakan ilmu pengetahuan para penonton misalnya ‘Hari Ini Dalam Sejarah’, ‘Siaran Ke Sekolah-sekolah’ , ‘TV Pendidikan’ dan lain-lain lagi. Filem-filem dokumentari yang sering ditayangkan melalui televisyen dapat membantu pelajar mengetahui sesuatu perkara dengan lebih terperinci.
                         Berdasarkan contoh-contoh di atas, jelaslah bahawa menonton televisyen mendatangkan kesan yang baik dan bukan yang sebaliknya. Sebelum mengudur diri , sekali lagi saya tegaskan pendirian kami membangkang tajuk di atas. Sekian , terima kasih.

Soalan : Anda adalah pencadang dalam pertandingan perbahasan peringkat daerah. Tajuk perbahasan ialah ‘Wanita Lebih Baik Bekerja Daripada Tinggal Di Rumah’.

                        Yang dihormati, tuan pengerusi majlis, para hakim yang adil lagi bijaksana, barisan pembangkang yang dihormati, dan para hadirin sekalian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.
Sebagaimana yang diketahui, tajuk perbahasan kita pada hari ini ialah ‘ Wanita Lebih Baik Bekerja Daripada Tinggal Di Rumah’. Kami sebagi pencadang tetap menyokong tajuk ini.
Hadirin sekalian,
                       Pada masa kini, wanita dan lelaki ternyata berada pada tahap yang sama terutamanya daripada segi pendidikan. Wanita kini sudah mempunyai keupayaan untuk memegang sebarang jawatan yang dipertanggungjawabkan kerana mereka mempunyai kelayakan. Jadi, wanita tidak perlu duduk di ceruk dapur sahaja.
Saudara dan saudari,
                       Sekiranya wanita bekerja, mereka boleh membantu menambahkan pendapatan keluarga. Bagi golongan suami yang berpendapatan rendah sudah tentu menghadapi masalah untuk menyara keluarga, terutamanya mereka yang hidup di bandar. Oleh itu, jika isteri bekerja, bebanan itu menjadi ringan.
Selain itu, terdapat juga pekerjaan yang tidak sesuai dengan kaum lelaki seperti jururawat. Tugas ini mesti dijalankan oleh wanita kerana memerlukan sifat ketekunan, ketelitian, kegigihan, dan kesabaran.
                         Jadi, sebelum saya menamatkan hujah saya, ingin saya tegaskan bahawa wanita lebih baik bekerja daripada tinggal di rumah. Sekian terima kasih.

BAHAN KSSR

(NEW)
*Elemen Merentas Kurikulum - (Kemaskini Jun 2011)
*Panduan dan Peraturan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
*Surat pekeliling ikhtisas bil 11_2010
*Pekeliling Pelaksanaan KSSR PENDIDIKAN KHAS Tahap 1
*Surat Siaran Pelaksanaan Modul Elektif KSSR
*Konsep KSSR

TAHUN 2 ( NEW )
*Panduan Guru BM Thn 2 SK
*Panduan Guru BM Thn 2 SJK
*Bahan Taklimat KSSR Tahun 2 - (Kemaskini Jun 2011)
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Inggeris Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Cina (SJKC) Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Tamil (SJKT) Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Matematik Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Pend. Kesihatan Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Pend. Islam Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Pend. Moral Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Dunia Seni Visual Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Dunia Seni Muzik Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Dunia Sains & Teknologi Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Arab Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Cina (SK) Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Tamil (SK) Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Iban Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Masalah Pendengaran Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Masalah Penglihatan Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Masalah Pembelajaran Tahun 2

TAHUN 1
*Bahan Sokongan KSSR BM Tahun 1Bahan Sokongan KSSR BI Tahun 1
*Bahan Sokongan KSSR BC Tahun 1 SJKC
*Bahan Sokongan KSSR BC Tahun 1 SK
*Bahan Sokongan KSSR BT Tahun 1 SJKT
*Bahan Sokongan KSSR BT Tahun 1 SK
*Bahan Sokongan KSSR BA Tahun 1
*Bahan Sokongan KSSR Pendidikan Islam Tahun 1
*Bahan Sokongan KSSR Matematik Tahun 1 Versi BM
*Bahan Sokongan KSSR Matematik Tahun 1 Versi BC dan BT
*Bahan Sokongan KSSR Pendidikan Khas - Masalah Pendengaran Tahun 1
*Bahan Sokongan KSSR Pendidikan Khas - Masalah Penglihatan Tahun 1
*Bahan Sokongan KSSR Pendidikan Khas - Masalah Pembelajaran Tahun 1
*Bahan Sokongan KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 1
*Bahan Sokongan KSSR Sains Tahun 1
*Bahan Sokongan KSSR Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Tahun 1
*Bahan Sokongan KSSR Muzik Tahun 1Bahan Sokongan KSSR Seni Visual Tahun 1
*Lagu BM
*Senarai Nilai-nilai Murni

Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran KSSR>>TAHUN 2 ( NEW )
*Dokumen Standard Prestasi BM Tahun 2 SK
*Dokumen Standard Prestasi BM Tahun 2 SJK
*Dokumen Standard Prestasi BI Tahun 1 dan Tahun 2 SK
*Dokumen Standard Prestasi BI Tahun 1 dan Tahun 2 SJK
*Dokumen Stardard Prestasi Bahasa Cina Tahun 1 dan Tahun 2 SK
*Dokumen Stardard Prestasi Bahasa Cina Tahun 1 dan Tahun 2 SJK
*Dokumen Standard Prestasi Tamil Tahun 2 SK
*Dokumen Standard Prestasi Tamil Tahun 2 SJK
*Dokumen Standard Prestasi Matematik Tahun 2
*Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Jasmani Tahun2
*Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Kesihatan Tahun 2
*Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Islam Tahun 2
*Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Moral Tahun 2 Ver BM
*Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Moral Tahun 2 Ver BC
*Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Moral Tahun 2 Ver Tamil
*Dokumen Standard Prestasi Dunia Seni Visual Tahun 2
*Dokumen Standard Prestasi Dunia Muzik Tahun 2
*Dokumen Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Ver BM
*Dokumen Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Ver BC
*Dokumen Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Ver Tamil
*Dokumen Standard Prestasi Bahasa Arab Tahun 2

TAHUN 1
*Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun 1 - SK
*Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun 1 - SJK
*Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Inggeris Tahun 1 - SK
*Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Inggeris Tahun 1 - SJK
*Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Cina Tahun 1 - SJKC
*Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Cina Tahun 1 - SK
*Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Tamil Tahun 1 - SJKT
*Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Tamil Tahun 1 - SK
*Dokumen Standard Bahasa Iban Tahun 1
*Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tahun 1
*Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Arab Tahun 1 (Mei 2011)
*Dokumen Standard Kurikulum Pendidikan Islam Tahun 1
*Dokumen Standard Kurikulum Matematik Tahun 1 - Versi BM
*Dokumen Standard Kurikulum Matematik Tahun 1 - Versi BC
*Dokumen Standard Kurikulum Matematik Tahun 1 - Versi BT
*Dokumen Standard Kurikulum Pend. Moral Tahun 1 - Versi BM
*Dokumen Standard Kurikulum Pend. Moral Tahun 1 - Versi BC
*Dokumen Standard Kurikulum Pend. Moral Tahun 1 - Versi BT
*Dokumen Standard Kurikulum P. Jasmani Tahun 1 - Versi BM
*Dokumen Standard Kurikulum P. Jasmani Tahun 1 - Versi BC
*Dokumen Standard Kurikulum P. Jasmani Tahun 1 - Versi BT
*Dokumen Standard Kurikulum Pend. Kesihatan Tahun 1
*Dokumen Standard Kurikulum Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 - Versi BM
*Dokumen Standard Kurikulum Muzik Tahun 1 - Versi BC *Dokumen Standard Kurikulum Muzik Tahun 1 - Versi BT *Dokumen Standard Kurikulum Pend. Seni Visual Tahun 1 - BM
* Dokumen Standard Kurikulum Pend. Seni Visual Tahun 1 - BC
* Dokumen Standard Kurikulum Pend. Seni Visual Tahun 1 - BT Pendidikan Khas - Masalah Pendengaran Pendidikan Khas - Masalah Penglihatan

SATU MALAYSIA

SATU MALAYSIA

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Enterprise Project Management